Gofyn am gyngor am arian

* Required Fields

Caniatâd i brosesu data personol:
- Rwy'n ymrwymo i roi gwybodaeth sy'n wir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth i Dîm Cyngor am Arian Cyngor Sir Powys.
- Rwy'n cydsynio i Dîm Cyngor am Arian Cyngor Sir Powys ddal a phrosesu fy nata personol at y diben o ddarparu cyngor a chefnogaeth am arian i mi.
- Rwy'n cydsynio i Dîm Cyngor am Arian Cyngor Sir Powys gysylltu â mi ynghylch cynnydd fy achos ac i roi adborth am y cyngor a ddarperir.
- Rwy'n cydsynio i'r Adran Gwaith a Phensiynau roi manylion am gyfradd fy mudd-dal a, lle bo angen, gydrannau'r gyfradd honno, i Dîm Cyngor am Arian Cyngor Sir Powys.
- Rwy'n cydsynio i Dîm Cyngor am Arian Cyngor Sir Powys gael mynediad at fy ngwybodaeth bersonol a gedwir yng nghofnodion Cyngor Sir Powys at ddibenion rhoi cyngor a chefnogaeth am arian.
- Rwy'n cydsynio i Dîm Cyngor am Arian Cyngor Sir Powys rannu gwybodaeth bersonol berthnasol yn unig gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau, Cyllid a Thollau EM, Incwm a Dyfarniadau CSP, Treth y Cyngor CSP, Tai CSP, Gwasanaeth Tribiwnlysoedd, Gwasanaethau Cymdeithasol, Macmillan, ac asiantaethau llywodraeth addas eraill, canolfannau credyd er mwyn gwirio gwybodaeth a sefydliadau cymorth eraill at ddibenion rhoi cyngor a chefnogaeth am arian.


Cliciwch yma i gael ein rhybudd preifatrwydd